Legutóbbi hozzászólások

  Kategóriák

  Pusztaradvány
  2021-11-26, 23:43
  Főleg felhős
  Főleg felhős
  7°C
  Hő-érzet: 4°C
  Szelek: 2 m/s SSE
  Széllökések: 3 m/s
  Napkelte: 06:59
  Napnyugta: 15:46
  Előjelzés 2021-11-26
  nappal
  Záporok
  Záporok
  8°C
  Szelek: 1 m/s ENE
  Széllökések: 3 m/s
  éjszaka
  Záporok
  Záporok
  3°C
  Szelek: 2 m/s SE
  Széllökések: 4 m/s
  Előjelzés 2021-11-27
  nappal
  Főleg felhős
  Főleg felhős
  6°C
  Szelek: 1 m/s S
  Széllökések: 3 m/s
  éjszaka
  Záporok
  Záporok
  4°C
  Szelek: 1 m/s E
  Széllökések: 2 m/s
   

  Településünkről

  Pusztaradvány község Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, a magyar-szlovák határ közelében fekszik. A legközelebbi város Encs, mely közúton 21 km távolságra van. Lakóinak száma 249 fő, mely lélekszámban jelentős a roma nemzetiség aránya.
  A település intézményhálózata rendkívül szerény, csupán a közfoglalkoztatás és a falugondnoki rendszer működtetése biztosítja az önkormányzat alapfeladatainak ellátásához szükséges intézményi hátteret. Községünket területi elhelyezkedése, társadalmi-gazdasági helyzete alapján az elmaradott térség halmozottan hátrányos helyzetű településeként tartják nyilván.

  RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

  A tatárjárás időszakában (1241-42) a térség falvai lassú elnéptelenedésnek indultak és ezért a kihalt, gyéren lakott koronabirtokokat, az ország újjászervezés (1243-1250) időszakában a király eladományozta, az “újjáéledés” reményében.
  A település első (fellelhető) írásos emléke is ezen időszakból való, amely azzal kapcsolatos, hogy IV. Béla király a “bajban” is hűséges emberének Detrének ajándékozta “örökös szállásául”.
  Aba Amade nádor 1311-ben történt erőszakos halála után fiai, és Detre unokái (település tulajdonosai) Csák Máté mellé álltak, majd együttesen Károly Róbert (1307-0342) ellen fordulnak. Az 1321-es Rozgonyi-csatában elsöprő győzelmet arató Károly Róbert elvette ellenségei földterületeit, ezáltal a település is a koronabirtokba került.
  Felkus fia György 1333-ban 50 márkáért visszavásárolja a család részére a települést, amelyet átad lányának Zugkának. Felkus utódai (unokái) vették fel a településről a Radványi nevet.
  A Detre-család férfiágának kihalása után hosszas per indult meg a területért, amelyet 1397-ben Zsigmond király zárt le azzal, hogy a bolgár hadjáratban hűségesen mellette harcoló Radványi Máténak ítélte. A pereskedés a gazdátlan javakért még 1409-ben is folytatódott.
  A település lakossága a XV-XVII. században jelentősen nem változott, az itt élők az erdő, és mezőgazdaságból éltek valamint az uradalmat szolgálták ki.
  Az 1564-es évben Radványi Agatha eladta a radványi és szemerei birtokrészeit a Kelemen családnak, amely ezután nem került vissza a család tulajdonába.
  Az 1640-es évben a portyázó török hadak betörtek a térségbe és feldúlták a településeket, aminek következtében Pusztaradvány jobbágytelkei elnéptelenedtek. A falut birtokosai 1730-ban a II. Rákóczi Szabadságharcot lezáró időszaka után magyar és ukrán telepesekkel népesítették be. Az 1675-ös évben a település a szemerei castellumhoz tartozott.
  A település újjáépítése az 1750-es évektől dinamikus lett, ekkor alakult ki a település szerkezete és a meghatározó épületállományai, ami gazdasági és közigazgatási fejlődést indukált.
  A település dinamikus fejlődését az 1831-es Észak-magyarországi kolera járvány vetette vissza. A járvány kialakulásával elindult egy lázadás (a nép azt hitte, hogy a kolerát az urak terjesztik) is, ami súlyosbította az amúgy is kétségbe ejtő helyzetet.
  Az 1920-as Trianoni békekötés következtében megcsonkult Magyarország Abaúji térsége vezető szerepet betöltő település nélkül maradt, és a kereskedelmi útvonalak elvesztették régi szerepkörüket. Ez a kialakult állapot nagyon megviselte a térséget, valamint a településeket, ami által egy gazdasági visszaesés is indukálódott.
  Az 1950-es években a szocializálódott országban kialakult a tanácsi rendszer, amely 1966. 10. 01-én átalakult közös tanácsi rendszerré. A közös tanácsi rendszerbe Hernádvécsén kívül Hernádpetri és Pusztaradvány települések tartoztak.
  A rendszerváltás utáni (1989-90) demokratikus folyamatok által új közigazgatási rendszer szerveződött, amelyben Hernádvécse központtal Hernádpetri és Pusztaradvány települések viszonylatában körjegyzőség jött létre.
  A településen lévő, országos védelem alatt álló, műemléki jegyzékben szereplő épület nincs.

  HELYZETELEMZÉS

  A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága, főbb demográfiai jellemzők
  Pusztaradvány község Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, a magyar-szlovák határ közelében fekszik. A település közigazgatási területén a 2627. számú országos közút található, amely közvetlenül (Hernádvécsén keresztül) beköti a települést az M3-as főközlekedési (M30-as gyorsforgalmi) útba. Az út a település belterületének a déli részét érinti, valamint összeköttetést biztosít Hernádvécse és Szemere településekkel.Az önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények, humán erőforrások alakulása
  Egészséges ivóvízellátás
  A víz jelentősége a társadalmi fejlődés minden korszakában igen fontos volt és fokozott mértékben növekszik korunkban, amikor az ipari és mezőgazdasági termelésből, az életmód változásából származó igények minden eddigi mértéket meghaladnak.
  A településen a közüzemi ivóvízhálózat 1997 óta a közigazgatás belterületének teljes egészében ki van építve, ami jelenleg 1,6 km hálózat hosszban van kialakulva.
  A vízellátó rendszer üzemeltetésével – annak megépítését követően – a Borsodvíz Zrt-t bízta meg az önkormányzat.
  Szennyvíz
  A település közigazgatási területén a szennyvízcsatorna hálózat nem került kiépítésre. A településen élők ingatlanain keletkező szennyvizek eltávolítása szippantós kocsis rendszerben történik.
  A természeti táj fokozott védelme miatt az alábbi intézkedés szükséges:
  a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, vagy
  a létesítendő szennyvíztározók vízzáróságának megkövetelése, és természetesen a régiek ilyen célú átalakítása.
  Gázellátás
  Az önkormányzat 2002-2008 években eredménytelenül pályázott a települési gázellátás megvalósításának támogatására, így a gázellátáshoz szükséges rendszer nincs kiépülve.
  Közvilágítás
  A közvilágítás alapvető fontosságú közszolgáltatás, melynek feladata:
  a gépjárműforgalom biztonságának javítása,
  a lakosság biztonságérzetének fokozása,
  megfelelő komfortérzet biztosítása,
  a településről formált kép kialakítása, a település jellegzetes megjelenítése.
  A közvilágítási berendezéseket az önkormányzatok építtetik. Korábban az elkészült létesítmények könyvjóváírással az áramszolgáltatók tulajdonába kerültek. Az áramszolgáltatók lettek az üzemeltetők is, míg az önkormányzatok fogyasztóként, díj ellenében kapják a közvilágítási szolgáltatást.
  Az elektromos ellátottság a községben légvezetékes rendszerrel teljes mértékben megoldott, mely rendszer a település ingatlanai részére 129 MWh villamos energiát szolgáltat.
  A település egyes részeinek arculatához, patinásságához, valamint a természeti és épített értékek turisztikai megjelenítéséhez szem előtt kell tartani a légvezetékek földbe helyezését.
  Helyi közutak
  A települési önkormányzat feladata a helyi közutak és közterületek fenntartása, illetőleg a helyi közutak fenntartása kötelező önkormányzati feladat.
  A település közigazgatási területén a 2627. számú országos közút található, amely közvetlenül (Hernádvécsén keresztül) beköti a települést az M3-as főközlekedési (M30-as gyorsforgalmi) útba. Az út a település belterületének a déli részét érinti, valamint összeköttetést biztosít Hernádvécse és Szemere településekkel.
  A helyi önkormányzati utak a település belterületén lévő, az úthálózat nagy százalékát alkotó utak, amelyeknek az elsődleges funkciója az összeköttetés megteremtése, valamint a lakóingatlanok megközelítése.
  A településen 3,07 km hosszú kiépített úthálózat van, amelynek mintegy 30 %-a rossz, 30 %-a közepes, és 40 %-a jó állapotban van.
  A földes dűlőutak a mezőgazdasági területek megközelítését biztosítják, valamint a lakott területekkel kapcsolják össze a nem beépítésre szánt területeket.
  A település területén kerékpárút nincs kiépítve. A vasúti közlekedésbe nincs a település bekapcsolva, a legközelebbi állomás Novajidrányban található.
  Köztemető
  Az ember mindig nagy gondot fordított halottainak eltemetésére. A települési önkormányzat köteles gondoskodni a köztemető fenntartásáról. Ennek garanciális jelentősége van, és a feladatellátás nem lehet mérlegelés kérdése.
  A településen egy temető működik, mely az önkormányzat tulajdonát képező köztemető. Az önkormányzat a temetőben ravatalozót tart fenn, mely a gyász-szertartáshoz szükséges kellékekkel rendelkezik. 2002 évben pályázati támogatással koporsóhűtő beszerzésére került sor.
  Egészségügyi ellátás
  A háziorvosi körzetet Hernádvécse – Hernádpetri – Pusztaradvány községek alkotják. A háziorvosi teendőket helyettesítéssel a novajidrányi körzeti orvos látja el. Orvosi rendelésre helyben hetente egy alkalommal kerül sor.
  A teljes körű alap egészségügyi ellátás helyben nem valósul meg, mivel a háziorvosi betegellátás mellett nem működik gyermekorvosi és fogorvosi rendelés. A gyermek- és fogorvosi ellátás szempontjából a település lakossága az Encsen működő ellátási körzethez tartozik. Az orvosi ügyelet Encsi központtal szerveződött.
  Gyógyszertár legközelebb Encsen található.
  A település szakorvosi rendelőkörzet alapján Encshez tartozik.
  A védőnői körzetet Hernádvécse – Hernádpetri – Pusztaradvány községek alkotják. A védőnői teendőket főállású védőnő látja el.
  A település az Encs Városi Mentőállomáshoz tartozik.
  A településen az állatorvosi ellátást a szalaszendi állatorvos biztosítja. Rendelési idő nincs, az alkalmi bejelentések alapján látja el a felmerülő feladatokat.
  Óvodai nevelés és általános iskolai oktatás
  Az óvodai nevelés a települési önkormányzat kötelező feladata.
  A településen óvoda nem működik. Az óvodai nevelési feladatok ellátása Hernádvécse községben történik az újonnan épült, korszerű óvodában. Az óvoda közös működtetésére Hernádvécse és Hernádpetri községekkel társulási megállapodást kötöttünk. A megállapodás lényege, hogy a normatív támogatás feletti költséget a társult önkormányzatok igénybevétel-arányosan térítik meg.
  A hernádvécsei óvoda korábbi alacsony kapacitása miatt több szülő gyermekét a szemerei óvodába íratta be és járatja. Ezen gyermekek óvodába történő szállításáról Szemere község önkormányzata gondoskodik.
  A településen iskola nem működik, a képviselőtestület 1995 évben döntött az összevont osztállyal működő helyi általános iskola működésének ideiglenes szüneteltetéséről. . és az általános iskolai oktatás
  Az általános iskolai oktatási feladatok ellátása Hernádvécse községben történik. Hernádvécse és Hernádpetri önkormányzatokkal közös tulajdonban áll a 2010 évben megújult, korszerűen felszerelt általános iskola, melynek üzemeltetéséről a KLIK gondoskodik.
  Az intézményben 8 évfolyamon 11 csoportban folyik az oktatás. Jelenleg 210 gyermek oktatását látják el.
  Önkormányzatunk tagja az Encsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, melynek keretén belül ellátásra kerülnek a korábban Közoktatási Ellátási Körzet által ellátott feladatok.
  Falugondnoki szolgáltatás
  Községünkben nem működik sem általános iskola, sem óvoda, az óvodás gyerekeket Hernádvécsére a falugondnoki gépjárművel szállítjuk. A betegek orvoshoz történő szállítása, a gyógyszerek beszerzése is mindennapi feladat. A település elszigetelt, rossz közlekedési viszonyokkal rendelkezik, a falugondnoki gépkocsival biztosítjuk a lakosság alapellátását szolgáló, azt javító bevásárlásokat, segítjük a tartós fogyasztási cikkek beszerzését, szállítását. Igény szerint gondoskodik az időskorú lakosság részére biztosított szociális ebéd szállításáról. A falugondnoki szolgálat 1991 óta működik a községben.
  Szociális alapellátás
  A gyermekek napközbeni ellátása az óvodában, illetve az általános iskolában történik, a gyermekek étkeztetéséről a hernádvécsei Konyha gondoskodik.
  Házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk az önmaguk ellátására nem képes személyek részére az étkeztetést, igény szerint a háznál történő gondozást.
  A családsegítést és gyermekjóléti feladatokat formában a Novajidrányi Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény látja el.Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
  A tevékenység tartalma a vizek kártételei elleni védekezés.
  Az önkormányzat a közfoglalkoztatásban résztvevők bevonásával gondoskodik a csapadékvizek elvezéséről, a megelőzés érdekében a vízelvezető árkok tisztításáról. A csapadékosabb időjárás következtében az utóbbi idő tapasztalata, hogy át kell gondolni és tervet kell készíteni a csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan.
  Közterületek fenntartása
  Az önkormányzat a közfoglalkoztatásban résztvevők bevonásával gondoskodik a közterületek fenntartásáról. Ezen tevékenységének körében szükség szerint a zöldterületek kaszálásáról, parkosításról, a település virágosításáról, gondozásáról gondoskodnak.
  2011 évben megvalósult a játszótér építése. Fokozott figyelmet kell fordítani a játszótér állapotára és az eszközök biztonságosságára.
  Köztisztasági és településtisztaság biztosítása
  Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló törvény szerint a helyi közszolgáltatás szervezett ellátása kiterjed a települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére. A jogszabályok szerint a szolgáltatást az ingatlan tulajdonosának kötelezően igénybe kell venni.
  A közszolgáltatás ellátása a változó jogi környezetben is folyamatosan biztosított.Kéményseprő-ipari tevékenység biztosítása
  A kéményseprő-ipari közszolgáltatást a megyei önkormányzat köteles biztosítani, azonban a lakosság és az önkormányzatok igénye alapján az Abaúji térség kezdeményezte a szolgáltatás magához való vonását.
  Az önkormányzatok ezen hatáskört 1999 évtől átvállalják. A közszolgáltatás elvégzésre kiírt pályázat nyertese a LUTHERM Kft. lett, mely a mai napig végzi ezen tevékenységét.
  A feladat átvállalására azért került sor, mert így a tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés a lakossághoz közelebb került.
  Helyi tűzvédelem
  A településen a tűzoltási szakfeladatok ellátását az önkormányzati intézményi keretek között működő Encsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság látja el.
  Közbiztonság helyi feladatai
  Ezen feladat ellátása 3 részre tagolható, így az állami feladatban való közreműködésre, a polgárőrség működtetésére, vagy szervezetének segítésére, illetve a mezőőri szolgálatra.
  Az encsi Rendőrkapitányság keretében szerveződött körzeti megbízott hálózathoz tartozik községünk, legközelebbi iroda Novajidrányban működik.
  A településen sem önkéntes alapon szerveződött, sem az önkormányzat által szervezett polgárőrség nem működik.
  Az önkormányzat nem vállalta fel a mezőőri szolgálat létrehozását.
  Kultúra
  A községben mozgókönyvtári szolgáltatás működik.
  2001 évtől kezdődően immár hagyományként rendezzük meg augusztus hónapban a Falunapot.
  Az önkormányzat szervezésében évről-évre Pünkösd előtt köszöntjük és vendégül látjuk nyugdíjas lakosainkat.
  A faluban élő gyermekek részére minden évben Mikulás-csomagot biztosítunk.
  Az önkormányzat valamennyi család részére szaloncukrot, és költségvetési lehetőségeihez mérten élelmiszer csomagot biztosít karácsonyra.
  Foglalkoztatás, munkanélküliség
  A korábban Miskolci nagyüzemekbe ingázó munkavállalók folyamatosan veszítették el munkahelyüket. Munkalehetőséget helyben csak az önkormányzat tud biztosítani.
  Az aktív lakosság 72 %-a munkanélküli, többségében szociális ellátásban részesülnek, valamint az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásban vesznek részt.
  A foglalkoztatás javítása érdekében szükséges annak keresése, hogy a településen kedvezőbbé tegyük a munkahelyteremtő vállalkozások működését.
  Etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése
  Községünkben az 1994 évi önkormányzati választásokkal egyidejűleg sor került a helyi cigány kisebbségi önkormányzati választásokra is. Ezen időponttól kezdve működik a községben a roma nemzetiségi önkormányzat, mely önkormányzat működésének segítésére a helyi önkormányzat keretrendeletet alkotott. A két önkormányzat között kialakult kapcsolat, együttműködés jó.
  Környezeti állapot
  Településünk a Hernád folyó völgyéhez tartozik. A Zempléni Hegységet a Csereháttól elválasztó Hernád folyó Észak Kelet-Dél Nyugati irányú völgyében és a betorkolló patakok völgyeiben védett első kategóriájú lakott és külterületi telkek fekszenek. Jelentős légszennyező emissziójú termelő cég nem működik a régióban.
  A völgy északi részéhez legközelebbi ipari létesítmények Szlovákiában a Torna völgyében és a Hernád völgyében Kassától délre működnek, légszennyező hatásukat a domborzati viszonyok korlátolják. A Kelet-Szlovákiai Ipari egységek (kohászat, papírgyár, hulladékégető) a Hernád völgy magyar területének északi részén okozhat eseti légszennyezettséget. A Hernád völgyének levegő minőségét részben a települések kommunális kibocsátásai, részben a közlekedéssel kapcsolatos légszennyezés befolyásolja. A terület nyugati határánál futó 3-as főút, valamint a 90-es vasútvonal mérsékelt forgalmú. Ezek a közlekedési vonalak kisebb befolyással vannak az érintett lakott területek levegő minőségére.
  A településen jelentkező levegőszennyezési források:
  A település főútjának gépjármű forgalma
  A téli időszakban a vegyes tüzelésű kazánok, fűtőberendezések füstkibocsátása
  A területen a földutak miatt a porterhelés nagy, de ezeken a forgalom nem jelentős.A falu a Petri patak vízgyűjtő területéhez tartozik, amely Észak-Déli irányban áthaladva a település kül- és belterületén a Hernád folyóba szállítja az összegyűjtött vizeket.
  A település a felszíni vizek viszonylatában B érzékenységi kategóriába tartozik. A talajvíz-szint a völgyben átlagosan 6 méter mélységben alakult ki, amely a csapadékos periódusokban megemelkedik. Az artézi kutak nem mélyek, de vízhozamuk csekély, ezért hasznosításuk nem célszerű.
  A település zöldfelületei alatt a terek, parkok, sportterületek, temetők, erdőterületek, vízpartok és az utcai zöldterületek mint különálló egységek és mint komplex összefüggő területek szerkezeti egységeit értjük. Problémát jelent, hogy a község vonatkozásában az egyes szerkezeti elemek között nincs meg az összeköttetés, így nem beszélhetünk komplex zöldfelületről.
  A település a Petri-patak mentén létrejövő egyutcás úti-falu szerkezetből alakult ki a jelenlegi formájára.
  A település jelenlegi szerkezete: egy olyan egyutcás úti-falu szerkezet, ahol az úthálózat zsáktelepülésekre jellemző “U” alakú.
  A táj jellegét legfőképpen a domborzat határozza meg, a dombok által körbezárt völgy és a völgyben elterülő település.
  Az erdőterületeken jellemzően keményfás ligeterdők, égerligetek, cseres és gyertyános tölgyesek találhatók.
  A mezőgazdasági területhasznosításra jellemző a kultúrnövények (búza, árpa, kukorica, napraforgó) termesztése és a gyümölcsösök (fekete ribizli, szeder, barack).
  A település területe vadászati szempontból jellegzetesen vegyes vadas terület, ahol a térségben élő összes állatnak biztosítottak a megfelelő életkörülmények.
  A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere
  Pusztaradvány önkormányzata a jogszabályból eredő és az önállóan vállalt közigazgatási feladatait Novajidrány, Garadna, Hernádvécse és Hernádpetri önkormányzatokkal együttműködve, közös hivatal fenntartásával látja el.
  Önkormányzatunk az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás tagja.